GEODETSKE USLUGE

Geodetski projekt

Geodetski projekt je skup katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka, nacrta, elaborata i dokumenata.

Svrha geodetskog projekta je usklađenje stanja u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, formiranje građevne čestice i evidentiranje građevine.

Geodetski projekt se izrađuje kao zasebni dio idejnog ili glavnog projekta koji mora biti povezan i usklađen s ostalim projektima temeljem kojih se izdaje građevinska dozvola u dijelu u kojem ti podaci utječu na podatke geodetskog projekta.

Upis objekta u katatstar i zemljišnu knjigu

Upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu obveza je svakog vlasnika izgrađene nekretnine.

Objekt se upisuje elaboratom za evidentiranje zgrada ili drugih građevina temeljem pravnog akta kao dokaza o legalnosti objekta.

Elaborat za evidentiranje objekta izrađuje ovlaštena geodetska tvrtka.

Parcelacija zemljišta

Parcelacija zemljišta je podjela ili spajanje dvije ili više katastarskih čestica, a može se raditi u građevinskom i poljoprivrednom području.

Parcelacija građevinskog zemljišta unutar granica građevinskog područja i parcelacija građevinskog zemljišta izvan tog područja može se provoditi samo u skladu s rješenjem o uvjetima građenja, lokacijskom dozvolom, rješenjem o utvrđivanju građevne čestice i detaljnim planom uređenja.

Za parcelaciju poljoprivrednog zemljišta potrebno je Uvjerenje nadležnog ureda za graditeljstvo da je katastarska čestica izvan granica građevinskog područja.

Usklađenje katastra i gruntovnice

Usklađenje katastra i gruntovnice je postupak kojim se usklađuju podaci katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja.

Ukoliko prodajete zemljište, odlučili ste graditi, želite etažirati objekt, ili ste u postupku ishođenja rješenja o izvedenom stanju objekta, nužno je uskladiti katastarske i gruntovne (zemljišnoknjižne) podatke. U protivnom teško ćete prodati zemljište, nećete moći ishoditi potrebne dozvole za gradnju, nećete moći provesti etažiranje.

Legalizacija objekta

Nudimo kompletnu uslugu izrade dokumentacije, snimak izvedenog stanja, za dopunu Zahtjeva za legalizaciju u kratkom roku, od geodetskog snimka izvedenog stanja, izrade arhitektonskog snimka izvedenog stanja, dokaza mehaničke otpornosti i stabilnosti.

Iskolčenje objekta

Iskolčenje objekta prije gradnje i izrada elaborata iskolčenja zakonska je obaveza za stambene i poslovne građevine. Iskolčenje objekta je prenošenje projektiranih elemenata (točke, visine, dimenzije) na teren.

Nakon ishođenja rješenja o uvjetima građenja ili građevinske dozvole ovlašteni geodet iskolčit će objekt na građevinskoj lokaciji.

Iskolčenje međe

Iskolčenje međnih linija je postupak kojim se na terenu definiraju međe prema katastarskim podacima.

Geodetsko snimanje vodova

Geodetsko snimanje vodova obuhvaća izmjeru položaja lomnih točaka vodova, izmjeru visinskih lomnih točaka vodova, križanja s ostalim vodovima i izmjeru pripadajućih objekata.

U katastru vodova vode se podaci za vodove i pripadajuće objekte elektroenergetske, telekomunikacijske, vodovodne, kanalizacijske, toplovodne, plinovodne i naftovodne mreže.

Geodetsko snimanje voda izgrađenog za potrebe kućnog priključka, provodi se na način da se vodovi mjere do priključnog mjesta na zidu objekta, odnosno do prvog okna.

Na temelju geodetskog snimanja vodova izrađuje se geodetski elaborat za katastar vodova, za novoizgrađeni vod i za svaku promjenu na vodu.

Geodetska izmjera položenih vodova od izrazite je važnosti za održavanje, ponovno pronalaženje, i naknadno planiranje ili izvođenje radova u neposrednoj blizini samih vodova.

Zainteresirani? Ostavite nam poruku