ARHITEKTONSKE USLUGE

Idejno rješenje

Idejno rješenje jest prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta. Idejno rješenje predstavlja odabir najpovoljnije varijante od mogućih, koje se tijekom izrade idejnog rješenja provjeravaju. Idejno rješenje predstavlja grafičku provjeru koncepta ili projektnog programa. Idejno rješenje sadrži sljedeće elemente:

  • osnovne podatke o smještaju građevine u prostoru
  • osnovne podatke o prostornim gabaritima građevine
  • osnovnu funkcionalnu i organizacijsku shemu
  • osnovna obilježja tlocrtnog rješenja
  • osnovne elemente oblikovanja
  • osnovne elemente za kvantifikacije (površine, volumeni)

Idejni projekt

Analiza podloga i uvjeta, usaglašavanje ciljeva, sastavljanje projektnog kataloga ciljeva.

Razrada projektnog koncepta uključujući i ispitivanje alternativnih rješenja jednakih zahtjeva s grafičkim prikazima i analizama.

Razjašnjavanje i tumačenje bitnih urbanističkih, oblikovnih, funkcionalnih, tehničkih, građevno-fizikalnih, privrednih, energetskih, bioloških i ekoloških odnosa, procesa i uvjeta Pripremni razgovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola Procjena troškova. Sažetak svih rezultata ove faze projektiranja.

Glavni projekt

Izrada odabranog projektnog rješenja (postupna grafička razrada odabranog rješenja) uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne, ekonomske, energetske, biološke i ekološke zahtjeve, primjenjujući rješenja projektanata drugih struka, sve do konačnog rješenjaIntegriranje projektnih rješenja ostalih projektanata.

Opis građevine sa objašnjenjima o udovoljavanju posebnim uvjetima gradnje.

Grafički prikaz cjelokupnog projekta, npr. razrađeni, potpuni nacrti idejnog i/ili glavnog projekta, mjerilo prema vrsti i veličini građevnog zahvata.

Dogovori s vlastima i projektantima ostalih struka o mogućnostima dobivanja dozvola. Razrada projekta za dobivanje potrebnih dozvola ili suglasnosti prema općim pravnim popisima, uz primjenu projektnih rješenja projektanata drugih struka i potrebni pregovori s vlastima. Proračun troškova. Kontrola troškova usporedbom proračuna troškova i procjene troškova.

Objedinjavanje svih projektnih podloga.

Arhitektonski glavni projekt sadrži tekstualni i grafički dio.

U tekstualnom dijelu određeni su i sakupljeni opći podaci o investitoru, projektantu i građevini (naslov, dokument o registraciji projektanta, lokacijska dozvola, projektni zadatak i dr.), te opisni prikazi i ekonomski elementi projekta (tehnički opis, naznaka tehničkih normativa i standarda, i dr.).

Program kontrole i osiguranja kvalitete

Grafički dio projekta obuhvaća potrebne nacrte (položajni nacrt, sve tlocrte, karakteristične presjeke, prikaze pročelja odnosno poglede i dr.).

Za značajnije i složenije građevine arhitektonski se projekti upotpunjuju posebnim grafičkim prilozima, koji detaljnije objašnjavaju projektno rješenje.Svi dijelovi arhitektonskog glavnog projekta moraju biti usklađeni, kako međusobno tako i u odnosu na ostale dijelove projektne dokumentacije.

Građevna dozvola

Predaja projekata za dozvole i suglasnosti.

Dopunjavanje i prilagođivanje projekta, opisa i proračuna uz primjenu projektnih rješenja projektanata ostalih struka.

Troškovnik

Izrada proračuna količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova uz primjenu projektnih rješenja ostalih struka u projektiranju izrada troškovnika sa opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova. Usuglašavanje i koordinacija opisa radova drugih struka u projektiranju.